Vznik spoločnosti je spojený s množstvom potrebných náležitostí, ktoré je potrebné vykonať a absolvovať. S tým sa bezpodmienečne spája príprava potrebných dokumentov ako sú zmluvy a iné písomnosti, ktoré sa dokladajú na príslušné orgány a inštitúcie. Spoločníci spoločnosti vkladajú jednotlivé peňažné a nepeňažné vklady do spoločnosti, ktorými môžu disponovať a ktoré predstavujú štart alebo určité odrazenie sa do sveta podnikania. Vytvárajú základné imanie, ktoré môžu vložiť do spoločnosti v rôznej výške. Z toho, čo vložili do základu, ktorým základné imanie je, sa určí obchodný podiel spoločníkov spoločnosti. Obchodný podiel predstavuje určité práva a povinnosti spoločníka na účasti a celkovom dianí v spoločnosti.

podpísanie zmluvy

Pri zmene prevodu obchodného podielu je zúčastnený prevádzajúci a nadobúdateľ, ktorí podpisujú zmluvu, ktorá sa vzťahuje na vykonanie daného úkonu. Podpisy je potrebné úradne overiť. Prevod obchodného podielu je možné vykonať na iného spoločníka spoločnosti ako aj na tretiu osobu. Na fyzickú alebo právnickú osobu. V spojitosti s prevodom obchodného podielu častokrát dochádza aj k iným zmenám, ktoré sa týkajú napríklad zmeny obchodného názvu alebo sídla spoločnosti. Zmeny sú zaznamenávané v Obchodnom registri a platí to aj pre prevod obchodného podielu, ktorý nadobúda právoplatnosť odo dňa zapísania danej zmeny v Obchodnom registri.

poradenstvo v oblasti podnikania

Prevod obchodného podielu účtovanie sa týka zápisov v účtovných knihách, kde zaznamenávame zmenu spoločníkov na príslušných účtoch. Prevod obchodného podielu sa netýka celej spoločnosti, ale konkrétneho spoločníka, ktorý vystupuje v pozícii prevádzajúceho a na druhej strane vystupuje nadobúdateľ, na ktorého daný obchodný podiel prechádza. Pri prevode obchodného podielu je potrebný súhlas valného zhromaždenia, zo zasadania ktorého sa vytvorí a podpíše zápisnica a prezenčná listina. Ak na vás celý proces pozostávajúci z mnohých úkonov pôsobí komplikovane, môžete využiť služby špecializovaných odborníkov alebo advokátskej kancelárie.